Privacy Policy

การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บ

เว็บไซต์มีการเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บผ่านทางบริการของ Google Analytics ซึ่งจะเก็บข้อมูล ของผู้เข้าชมเว็บ เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ฯลฯ แต่จะไม่เก็บ “ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้” เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ พิกัด ฯลฯ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Google Analytics Privacy Overview
และผู้ที่ไม่ต้องการให้ Google Analytics ตามเก็บข้อมูลของท่าน สามารถติดตั้งเครื่องมือเสริมของเบราว์เซอร์ เช่น Google Analytics Opt-out Add-on (by Google) บนเบราว์เซอร์ของท่านได้